Vedtægter

Herunder finder du de gældende vedtægter for Ærø Turist- & Erhvervsforening. Vedtægterne er sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling i 2022.

Bliv gift på Ærø
Foto: Danish Island Weddings
Strande på Ærø
Foto: Freja Kock Christlieb

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Ærø Turist- og Erhvervsforening.
Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme turisme- og erhvervsudviklingen på Ærø ved at udnytte fælles økonomiske og faglige ressourcer til markedsføring samt fortsat innovation, vækst, bosætning og beskæftigelse på Ærø.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, foreninger, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner, som vil støtte foreningens formål og arbejde.

For medlemskab betales et af bestyrelsen fastsat differentieret kontingent.
Generalforsamlingen vedtager kontingentstruktur efter forslag fra bestyrelsen.
Indmeldelse sker ved henvendelse til Ærø Turist- og Erhvervsforening.

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Ærø Turist- og Erhvervsforening. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for Ærø Turist- og Erhvervsforenings forpligtelser.

§ 4 Organisation

Ærø Turist- og Erhvervsforenings øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse.

Det udøvende operative organ er Ærø Turist- og Erhvervskontor, hvis daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat Turist- og Erhvervsdirektør.

§ 5 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes på Ærø.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og hvis muligt ved bekendtgørelse i lokalt uge- eller dagblad.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til foreningens kontor senest to uger før generalforsamlingen.
Evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 1 uge før generalforsamlingens afholdelse

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Orientering om årets handlingsplan og budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentstruktur.
  9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid afholdes når det forlanges af mindst tre medlemmer af bestyrelsen eller ti medlemmer af foreningen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal afholdes inden 4 uger efter forlangendet er indgivet til foreningens formand.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem til ni medlemmer.

Ærø Kommune udpeger et medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. De øvrige fire til otte medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Valgperioden er to år. Generalforsamlingen kan i tilfælde af ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer ændre valgperioden til 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand efter hvert års generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger tillige for et år ad gangen to suppleanter.
Privatmedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen.
Personer, der ikke har bopæl på Ærø, kan ikke have sæde i bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder fire til seks faste møder om året, der indkaldes med mindst fem dages varsel.
Herudover afholdes møder efter behov.
Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formand eller næstformand.

Bestyrelsen kan ad hoc for et år ad gangen nedsætte udvalg til forskellige opgaver.

Der tages referat af bestyrelsens møder, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7 Ærø Turist- & Erhvervskontor

Bestyrelsen sørger for, at foreningen har et funktionsdygtigt kontor, der betegnes som Ærø Turist- og Erhvervskontor.

Kontoret ledes af Turist- og Erhvervsdirektøren.

Kontoret er sekretariat for bestyrelsen og nedsatte udvalg.

Kontoret har ansvaret for, at information af øens turister bliver varetaget.

Kontoret varetager erhvervsservice og rådgivning over for eksisterende virksomheder og iværksættere og står herunder for information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder samt virksomhedsoverdragelse. Kontoret kan arrangere kurser, foredrag og andre netværksaktiviteter og igangsætte bredere udviklingsaktiviteter for erhverv, markedsføring, bosætning, turisme, handel og kultur.

§ 8 Tegning

Turist- og Erhvervsforeningen forpligtes udadtil ved underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer herunder formand eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 9 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Den af bestyrelsen valgte revisor skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10 Vedtægtsændringer

Til beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3-del af medlemmerne er repræsenteret på den dertil indkaldte generalforsamling, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3-del af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer tælles med i det antal stemmer, der danner grundlag for beregningen af flertal.

Er forslaget ikke vedtaget med det nævnte stemmeflertal, er forslaget bortfaldet.

Såfremt forslaget er vedtaget af en ikke-beslutningsdygtig generalforsamling, men med den nævnte stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling inden fire uger, på hvilken forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen eller nærmere bestemmelse truffet af generalforsamlingen.

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16. november 2010 og besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 22. december 2010, ændret på ordinær generalforsamling 27. april 2022, besluttet på ekstraordinær generalforsamling 19. maj 2022.

Spørgsmål

Kontakt bestyrelsesformand Karin Korup eller turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken.