site logo

Skjoldnæs Fyr og Næbbet

På nordspidsen af Ærø står et af landets smukkeste fyr, Skjoldnæs Fyr.

Skjoldnæs Fyr og Næbbet

Fyret blev bygget i 1881 som en 22 meter høj, rund bygning opført i bornholmsk granit. En trappe med 57 trin fører op til vagtrummet. Lanternen er fyrtårnets centrale del og er ualmindelig velholdt og fuldstændig intakt fra fyrets opførelse. Fra rundgangen øverst på tårnet har man i klart vejr en storslået udsigt over Østersøen, Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. Mod syd skimtes Tyskland. Mod vest ligger Als, og mod nord ses Lyø, Bjørnø og Avernakø med Fåborg og Svanninge Bakker i baggrunden. At Skjoldnæs fyr blev et af Danmarks mest imponerende fyrtårne har en forklaring. Efter nederlaget i 1864 og tabet af Slesvig blev Ærø underlagt Svendborg Amt. Man besluttede derfor at bygge et imponerende fyr, der kunne ses helt til Kiel som en hilsen til vore tabte venner og familie.

Der er adgang til fyret fra solopgang til solnedgang mod en beskeden entré. Omkring fyret har man anlagt en af Europas smukkest beliggende seaside golfbaner.

Det spændende naturområde »Næbbet« strækker sig 300 meter ud fra den lave klint på nordsiden mod Det Sydfynske Øhav. Biologisk set er det et af Ærøs vigtigste og mest interessante områder for fugle- og planteinteresserede med stor rekreativ værdi. Samtidigt er stykket mellem Skjoldnæs Fyr og Næbbet et hotspot for lystfiskere på grund af vanddybden og den stærke strøm.

Næbbets landskab, der består af aflejringer, lå ubeskadiget indtil man omkring 1890 byggede Kielerkanalen. Da begyndte man her på råstofudvindingen, og efter 2. verdenskrig blev der brug for materialer til genopbygning af de nordtyske byer. Store gravemaskiner ændrede i løbet af ganske få år stedet til et næsten goldt månelandskab med masser af kratere, der fyldtes med vand. Først omkring 1975 blev grusgravningen forbudt. Sådan opstod nye biotoper. Blishøns, svaner, ænder og vadefugle raster, fouragerer og yngler her. Og dagligt ses store flokke af skarver, som står yderst på Næbbet med udbredte vinger og tørrer fjerdragten. Selv den sjældne lille dværgterne er blevet observeret her.

Plantevæksten er præget af den saltholdige bund og domineres af græsser, halvgræsser og star. Langs strandvolden ses store klynger af strandkål, og længst væk fra havet ses et større område dækket af rød hestehov. Almindelige strandplanter som strandsennep, -arve, -gåsefod, -ræddike og mælde ses spredt langs kystlinien. Og her vokser også den fredede strandmandstro. Småbuske og dværgtræer som pil og hvidtjørn vokser langs skrænterne og voldene ved vandhullerne, hvor man også finder tagrør og dunhammer.