Status for ny skov på Ærø

2.7.2024
Foto: Lasse Hjort

Denne nyhed opdateres løbende med status om rejsningen af ny skov på Ærø.

Arbejdet med skovrejsning på Ærø foregår aktuelt opdelt i fire faser, som forløber mere eller mindre parallelt.

Den første fase handler om rejsning af 16 ha ny skov ved Skovby tæt på Søbygaard. Her er finansieringen af jordkøb, ejerskab og drift af skoven på plads og arbejdet med at anlægge skoven og herunder i dialog med borgere med flere forventes at ske frem til 2026.

Den anden fase løber parallelt med fase 1 og drejer sig i første omgang om at finde finansiering til ”kunst med skoven” til forskel fra ”kunst i skoven”.

Fase tre og fire handler aktuelt om at indgå aftaler om nye jordarealer og herunder skaffe finansiering til yderligere skovrejsning på Ærø.

Der er for arbejdet nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Naturstyrelsen (formandskab), Ærø Kommune og Ærø Turist & Erhverv.

Nedenfor kan der læses mere om de enkelte faser.

Fase 1: De 16 ha skov ved Skovby

Finansieringen til de cirka 16 ha nye skov er på plads. Den nye skov rejses ved Skovby tæt på Søbygaard og Naturstyrelsen er ejer af skoven og står for driften. Skoven bliver en offentlig tilgængelig statsskov.

Tidsplanen for skovrejsningen er:

2023Finansiering på plads og Naturstyrelsen overtager de 16 ha jord / OK
2024-25Borgerinddragelse og færdiggørelse af plan for skoven inkl. stier
2025Myndighedstilladelser og udbud af anlægsopgaver
2026Plantning og øvrige anlæg


Lidt fakta om den nye skov i fase 1:

  • Ærø har aktuelt kun cirka 2,4% skov (kilde: Danmarks Statistik) og er blandt de mest skovfattige kommuner i Danmark og formentlig den mest skovfattige. Gennemsnittet for kommunernes skovareal er 13,4%. Skovrejsningen vil derfor bidrage til at øge skovandelen på Ærø.
  • Skoven vil bidrage til Ærøs CO2-reduktion, øget biodiversitet, mere natur og skabe flere rekreative områder på øen.
    I runde tal bidrager kr. 170.000 til 1 ha (10.000 m2) ny klimaskov, som giver en CO2-reduktion på 10 tons årligt og vedvarende. De 16 ha giver hermed en årlig CO2-reduktion på 160 tons.
  • Skoven vil ligge tæt på Søbygaard, og tanken er at etablere et stærkt samarbejde og sammen skabe oplevelser, der appellerer til øens mange fastboende og gæster.
  • Børnehaven Pippihuset bliver nabo til skoven, som bliver et ekstra plus for institutionen, der i forvejen har stort fokus på at bruge naturen.
  • Den formelle ejer af skoven bliver Naturstyrelsen, som også kommer til at stå for driften. Det betyder bl.a., at skoven vil blive en offentlig tilgængelig statsskov.

De 16 ha skov ved Skovby gavner muligvis også vores grundvand, men da området ikke var en del af Ærø kommunes seneste 3D scanning af undergrunden, så kan vi ikke med sikkerhed pt. sige det.

På billedet nederst kan du se et kort, hvor arealet til skoven ved Skovby er markeret.

Følgende beløb er indsamlet pr. 31 december 2023 specifikt til ny skov:

Borgerekr.152.600
Virksomhederkr. 190.000
Baixamar Fonden og Ærøfondenkr. 300.000
Naturstyrelsen (jordkøb)kr. 430.000
Naturstyrelsen (beplantning inkl. vildthegn)kr. 630.000
Ærø Kommunekr. 480.000


Stor tak til følgende for at bidrage økonomisk til skovrejsningen på Ærø:
Jesper Bus / Ærø Turistfart, Søby Værft, Ærø Kajak & SUP/Teglværkspladsen, Advokat Mads Kromann, J.P. Klausen & CO A/S, Femmasteren Marstal, Søassurancen Danmark, Ærø Skovplantningsselskab, Baixamar Fonden, Ærøfonden, Ærø Whisky, Økologiske Ærø, de mange borgere, Naturstyrelsen og Ærø Kommune.

Fase 2: Kunst med skoven
 

Parallelt med fase 1 har der gennem godt to år været søgt om finansiering til kunstdelen, men uden held, og formentlig fordi der ikke har været de nødvendige beskrivelser af den konkrete kunst, der blev søgt til.
Øernes Kunstfond har så meget glædeligt bevilget kr. 300.000, så der kan udarbejdes skitser og beskrivelser af kunstdelen, som kan kvalificere grundlaget for fremadrettede ansøgninger til finansiering af ”kunst med skoven”. Der er derfor nedsat en kunstgruppe, som koordinerer arbejdet med ”kunst med skoven”. Kunstgruppen har repræsentanter fra Naturstyrelsen, Ærø Kommune, Søbygaard, Ærø Kunsthøjskole og Ærø Turist & Erhverv. 

Det er nytænkende at skulle etablere kunst i en statsskov, da skovområdet efter anlæg skal kunne godkendes som fredskov efter skovlovens regler og Naturstyrelsens retningslinjer for skovrejsning. Der er derfor udarbejdet et notat om rammerne for kunstdelen, som danner udgangspunkt for valg af en kunstner, der kan udarbejde skitser og beskrivelser for "kunst med skoven" ( kunstskov ).

Kunstner Camilla Berner er valgt til opgaven med at skulle udarbejde skitser og beskrivelser af ”kunst med skoven”. Camilla Berner har god erfaring med kunst og natur og har herudover gode evner til at hente inspiration fra de lokale omgivelser.

Camilla Berner starter på opgaven til august og der forventes afholdt et borger-dialogmøde tidligt i processen. 

Fase 3 og 4: Mere skov


Vi har på Ærø et klimamål om, at få plantet mindst 30 ha ny skov senest år 2030 og mindst 50 ha ny senest år 2050. De 16 ha ny skov i fase 1 er derfor "blot" starten på at nå disse mål og arbejdet for yderligere skovrejsning fortsætter. I første omgang skal der indgås aftaler med de berørte lodsejere og derefter findes finansiering tilsvarende for fase 1.

Kontakt og nærmere information

Du kan læse Ærø Kommunes klimaplan, hvor skovrejsning indgår (side 8), her.

Du kan læse Ærø Kommunes naturpolitk her.

Se eventuelt vores nyhed fra den 19. juni 2023 om baggrunden for projektet her.

Yderligere oplysninger fås hos turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken.

Skovrejsning på Ærø

Foto:Naturstyrelsen